Dział komercjalizacji

RODO

AdministratorzyWomak Holding spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Womak Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Delta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Galeria Rynek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,  Lejdis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Lambda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Omega spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Sigma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Theta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, a ponadto VIKTOR Oppenheim Haus gemeinnützige SE (europejska spółka akcyjna) z siedzibą w Berlinie

Aktualna lista współadministratorów znajduje się także tutaj:

Ww. administratorzy – jako grupa przedsiębiorstw – częściowo wspólnie ustalają cele i środki przetwarzania Państwa danych osobowych, wobec czego dochodzi do współadministrowania tymi danymi przy zachowaniu wszelkich zasad wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO).

Dane kontaktoweDla spółek Grupy Womak:

e-mail: rodo@womak.pl

adres pocztowy: ul. Grabiszyńska 240 lok. 2.5, 53-235 Wrocław

numer telefonu: +48 71 343 39 50

Dla VOP:

e-mail: rodo@openheim.org

adres pocztowy: ul. Grabiszyńska 240 lok. 2.5, 53-235 Wrocław

numer telefonu : +48 71 343 39 50

 

Cele przetwarzania i podstawa prawnaW zależności od łączących nas z Państwem stosunków przetwarzanie Państwa danych osobowych może odbywać się w szczególności w następujących celach oraz w oparciu o wskazane poniżej podstawy:
a)    wykonanie umowy lub jej przygotowanie;

 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO –  przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
b)    marketing usług lub towarów oferowanych przez Administratorów, świadczony za pomocą także środków komunikacji elektronicznej (akcje promocyjne, programy lojalnościowe, karty klienta, mailowe informacje handlowe, newslettery, smsy, mmsy, itp.);

 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
c)    rozliczenia z kontrahentami lub w zakresie należności publicznoprawnych;

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratorów, polegający na konieczności  weryfikacji współpracy z Kontrahentami, w tym Klientami

lub

art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z odpowiednimi przepisami podatkowymi nakładającymi obowiązki w zakresie należności publicznoprawnych –  tj. gdy przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorach;

d)    cele statystyczne;

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratorów polegający na możliwości lepszego doboru usług i produktów do potrzeb Klientów, polepszenia warunków obsługi Klientów i współpracy z Kontrahentami;
e)    kontakty handlowe, bieżąca korespondencja w sprawach związanych z prowadzoną przez Administratorów działalnością;art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratorów polegający na konieczności utrzymywania kontaktów w ramach bieżącej działalności, wykonywania umów i innych zobowiązań oraz ogólnej współpracy z Kontrahentami;
f)     ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratorów, mający na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami, w tym np. z tytułu rękojmi;
g)    archiwizacja i bezpieczeństwo danych.Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratorów polegający na konieczności zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych na wypadek ich awarii (tworzenie i przechowywanie kopii zapasowych).
Okres przetwarzania lub kryteria jego ustaleniaW przypadku, gdy podstawa przetwarzania jest realizacja umowy lub przygotowania do jej zawarcia – umowie – do czasu jej wykonania lub wygaśnięcia;

W przypadku przetwarzania w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą – do czasu jej cofnięcia, nie dłużej jednak niż przez okres dwóch lat od ostatniej aktywności osoby, której dane dotyczą lub Administratorów;

W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w wypełnieniu uzasadnionego interesu Administratorów, zasadniczo do czasu rozstrzygnięcia sprawy wszczętej na skutek wniesienia sprzeciwu, gdy dotyczy to sytuacji dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia tychże roszczeń wynikających z łączących nas stosunku prawnych (w tym umów) oraz kolejnych dwunastu miesięcy po zakończeniu tego okresu, z uwagi na konieczność zweryfikowania, czy zostały podjęte czynności w tym zakresie, czyli np. wniesiony zostanie pozew do sądu powszechnego (okres doręczenia przez sąd pierwszej korespondencji); zaś w przypadku dot. utrzymywania kopii zapasowych systemów informatycznych nie dłużej niż 60 dni od dnia usunięcia danych z bieżących systemów w wersji produkcyjnej (okres przechowania danych w kopiach zapasowych);

W sytuacjach przetwarzania dla wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa – przez okres potrzebny do wypełnienia tychże zobowiązań, w szczególności obowiązku podatkowego oraz weryfikacji przez organy administracji skarbowej.

Odbiorcy danych1.    Inni Administratorzy z Grupy Womak lub VOP;

2.    Podmioty przetwarzające świadczące dla Administratorów usługi oraz dostarczające produkty niezbędna dla codziennej działalności Administratorów, w szczególności w zakresie:

a)    wsparcia IT;

b)    księgowym;

c)    biurowym i administrowania obiektami;

d)    świadczenia marketingu i prowadzenia akcji sprzedażowych;

e)    teleinformatycznym;

f)     obsługi prawnej;

g)    usług projektowych i realizacji robót budowlanych;

h)   utrzymania nieruchomości i obsługi technicznej lokali;

i)     ochrony osób i mienia;

j)     przechowywania danych cyfrowych.

 

 

Prawa osób, których dane dotyczą:W sytuacjach wskazanych w przepisach RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia:

– prawo dostępu do danych osobowych;

– prawo do sprostowania danych;

– prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które oparte jest na uzasadnionych interesach Administratorów;

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– prawo do przenoszenia danych;

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Możecie Państwo realizować swoje uprawnienia poprzez kontakt na adresy wskazane w rubryce powyżej „Dane kontaktowe”.